لیست سرویس ها به سایر مقاصد

مقصد

مدت سفر

ساعات حرکت و توضیحات

آنکارا(24نفره)

36

13:00VIP هرروز

استانبول(24نفره)

40

13:00VIP هرروز

اصفهان(24نفره)

6

00:30, 1:00, 01:30,02:00, 6:15 ، 07:00, 08:00, 9 ،  9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12,  12:30 ، 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 ، 19:00، 19:30, 20:30, 22:00, 22:30،23:00, 23:30, 23:45,  23:59 VIP

اراک(24نفره)

4:30

7:00, .15:30.10:00, 17:00, 21:30 VIP

ارومیه(24نفره)

11

20:30, 21:30, 22:30 VIP

بندرانزلی(24نفره)

6:30

   8:30، 10:30 , 12:30, 16:30, 19، 23:00 ،23:30 ، 23:59 ، 1:00

بروجرد(24نفره)

6:30

،14:30 , 17:30, 23:45 VIP

بوشهر(24نفره)

17

15:30VIP

جهرم(24نفره)

16

19:30 VIP

اهواز (24نفره)

-

19:30

رشت(24نفره)

5:30

6:30، 7:15, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 ، 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 18:00 ،20:30 و سرویسهای VIPانزلی   و لاهیجان

ساری(24نفره)

6

سرویسهای گرگان

شیراز(24نفره)

13

, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 VIP

انديمشك(24نفره)

 

19:30

شبستر(24نفره)

9:30

22:15

بابلسر(24نفره)

5:30

7:45.15:00

شاهرود(24نفره)

6:30

23:30 VIP

سنندج(24نفره)

8

22:45 VIP

گرگان(24نفره)

8

8:30, 14:00, 16:00, 23:00, 23:30 . 23:59

مشهد(24نفره)

14

19:00, 20:00, 21:00 VIP

رویان (24 نفره)

5:30

7:00، 9:00 صبح VIP

محمودآباد(24نفره)

5:30

سرویسهای رویان

همدان(24نفره)

6

9:30, 17:00, 23:59 VIP

یزد(24نفره)

9

22:15،  23:15 VIP

لاهیجان(24نفره)

6

8:30 , 17:30 VIP

لنگرود

7

11:30VIP

چالوس

   

خرم آباد

 

12:30 و 22:30

نوشهر

   

تبریز

8

9:00 و 22:00 و 22:15 و 22:30 و 22:45 و 23:00 و 23:15 و 23:30 و 23:45 و 23:59

Copyright © 2016 Royal Safar Iranian - All rights reserved - رویال سفر ایرانیان

تلگرام
اینستاگرام