گروه
نمايندگی رويال سفر در رشت گشايش يافت

نمايندگی رويال سفر در رشت گشايش يافت

نمايندگي شـركت رويال سفر ايرانيان طي مراسمي با حضور مهندس عليزاده، معاون عمـراني اسـتانداري –مهندس جيفرودي مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها - آقاي علوي ...

25 مهر, 1396 , Muhammad Sanamehr , 101

نمايندگی رويال سفر در رشت گشايش يافت